Information

    Här i detta naturreservat finns många olika sorters lövträd och många örter som gynnas av beteshävd. Strandängarna vid Kålsöfjärden är välbetade där vegetationen uppvisar en typisk zonering utifrån de blötaste partierna upp till hårdvallsängen.