Information

    Naturreservatet utgörs av en långsträckt kalkbergrygg med vidunderlig utsikt över Himmerfjärden. Floran och faunan i området är unik med arter som man normalt endast påträffar på Öland och Gotland.