Information

    Marieberg, Hagbyberga och Edeby Området är beläget vid sjön Yngarens västra strand Arter Vår och höst Rastande fåglar utnyttjar fälten för födosök. Flockar med främst grågås och sädgås rastar regelbundet och ibland hittas bläsgås och spetsbergsgås i flockarna. Vid något tillfälle har även fjällgås rastat. Sångsvan brukar också rasta, ibland upp mot ett hundratal och även mindre sångsvan ses då och då. Fåglar som gärna sällskapar med artfränder under flyttning brukar kunna ses i ganska stora ansamlingar t. ex. duvor, trastar, finkar för att nämna några. Havsörn finns numera regelbundet i området och fjällvråk håller flera vinterrevir i området. Sommar: Bland häckande fåglar finns numera ett antal vitkindade gäss som slagit sig ner i området, främst kring Marieberg. Av ortolansparv finns oftast några par. Runt Marieberg och i alléträden vid Hagbyberga brukar de hittas. NV om Marieberg finns ett större lövskogsområde där de flesta hos oss förekommande sångarna kan höras men även lite mer ovanliga arter. 2004 hördes t.ex. sommargylling i området. Vid Hagbyberga finns ett blötare område med ganska mycket buskar. Ett bra ställe om man vill lyssna efter nattsångare. Ytterligare ett liknande område finns strax innan Edeby. Flodsångare och kärrsångare har hörts där tillsammans med ett otal näktergalar. Fiskgjuse häckar i området med flera par - lärkfalk tillfälligt. Yngaren är ännu inte nämnd i sammanhanget. Det är en relativt stor sjö och en hel del sjöfågel rastar eller häckar i eller i direkt anslutning till sjön.

Kategori