Information

    I naturreservatet finns såväl betade hagmarker med strandängar som bergiga och skogsbeklädda delar. Längst ute på udden vid Stavbofjärdens strand finns en omtyckt rastplats med möjligheter att grilla på den anlagda eldstaden