Information

    Naturmiljöerna i reservatet domineras av barrskogar, sumpskogar och gungflystränder intill Bårsjön i Södertälje. Vissa mindre vanliga växtarter finns här tack vare vissa kalkförekomster i jordtäcket. En vandringsled, Telgeleden passerar utmed sjöns södra strand.