Information

    Flodasjöarna Nordost om Katrineholm ligger tre fågelsjöar. De tre sjöarna är Kyrksjön, Jägern och Floden.Floden är den sjö som numera har högst ornitologiskt värde. I sydvästra hörnet av Floden står ett fågeltorn varifrån du får en bra överblick av de södra delarna..ArterBästa tiden för att se flest fåglar här är under vårsträcket, innan maderna runt Floden torkar upp. Då brukar grågås, sädgås och kanadagås ses i stora skaror, men även bläsgås och spetsbergsgås har setts. Sångsvan brukar också rasta i stora flockar. I Floden ses också rördrom, knölsvan och brun kärrhök. En hel del änder brukar rasta här under tidiga våren. Av de lite rarare änderna kan man ibland se skedand och årta under häckningstid. Flera arter vadare rastar här och bra dagar kan man se lite större flockar av grönbena, kärrsnäppa och brushane. På Öknamaden brukar även brushanarna spela om förutsättningarna är bra. Storspov häckar även vissa år med enstaka par. På fälten i området kan man på försommarkvällarna höra vaktel och kornknarr spela. Från vassarna hörs ibland även småfläckig sumphöna och trastsångare. Mera vanligt hör man rör- och sävsångare. I området kan du även få se de flesta spettarna. Större och mindre hackspett, men även göktyta ropar från lövskogsdungarna. Där ser man ofta också gröngöling och spillkråka.Av rovfåglar ses främst brun kärrhök, fiskgjuse och ormvråk.

Kategori